Index |  English  

Feuillage - Strelitzia nicolai  - Oiseaux du paradis - White bird of paradise