Index |  Français  

Sansevieria - Sansevieria trifasciata 'Hahnii' - Birdnest sansevieria, Snake plant