Index |  Français  

Aralia - Polyscias pinnatta 'Lemon Lime' - Balfour aralia,  Aralia Balfouriana